Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /www/pest-buda.hu/mysql.php on line 2

Untitled Document

T?j?koztat?
T?J?KOZTAT?A k?pz?szerv adatai

N?v: Tendl K?roly Antal

C?me: 1039 Budapest Kir?lyok ?tja 180 4/13

E-mail:

T: 06-20-596-6301

C?gforma: egy?ni v?llalkoz?

Ad?sz?m: 68231758 - 1 - 41

Iskolavezet? neve: Tendl K?roly

e-mail:

06-20 32-33-410

?gyf?lfogad?s

1039 Budapest .Juh?sz Gyula u.9

H, K, Sz, Cs, 15:00-17:00

Telefon: 06-70 613-03-29

Tanp?lya c?me: Bp.III.B?csi ?t 310

Jelentkez?s

Budapest.1039 Budapest .Juh?sz Gyula u.9

H, K, Sz, Cs, 15:00-17:00

Telefon: 06-70 613-03-29

A jelentkez?s felt?telei

Orvosi alkalmass?gi igazol?s (I. csoport h?ziorvos)

Legal?bb alapfok? iskolai v?gzetts?get igazol? bizony?tv?ny (8 ?ltal?nos). Az els? elm?leti vizsg?ra vinni kell., de ut?lag is p?tolhat?.

17 bet?lt?tt ?let?v, vagy ann?l legfeljebb 6 h?nappal fiatalabb

Elm?leti vizsg?ra az bocs?that?, aki az el??rt ?let?vet (17) bet?lt?tte, vagy ann?l legfeljebb 3 h?nappal fiatalabb

Fontos m?g, hogy az els? elm?leti vizsgaesem?nynek. az elm?leti tanfolyam megkezd?s?t k?vet? 9 h?napon bel?l meg kell t?rt?nnie, ?s az elm?leti tanfolyam megkezd?s?t k?vet? 12 h?napon bel?l sikeres vizsg?t kell tenni. Amennyiben ez nem t?rt?nik meg ,az eg?sz tanfolyamot meg kell ism?telni, ( a k?pz?si d?j ism?telt befizet?s?vel),ha valaki vezet?i enged?lyt k?v?n szerezni.

Elm?leti vizsg?ra vinni kell: a vizsga id?pontj?ban ?rv?nyes szem?lyi igazolv?nyt vagy ennek hi?ny?ban ?rv?nyes ?tlevelet.

Legal?bb alapfok? iskolai v?gzetts?get igazol? bizony?tv?nyt (8 ?ltal?nos)

K?telez? elm?leti ?rasz?mok Tantermi E-learning

vezet?selm?let: 8 ?ra 90 nap/60 ?ra
K?zleked?si ismeretek: 16 ?ra
Szerkezeti ?s ?zemeltet?si ismeretek: 4 ?ra
Az elm?leti tan?r?k id?tartama: 45 perc
Gyakorlati ?rasz?mok
K?telez? gyakorlati ?rasz?m: 30 ?ra
Alapoktat?s: minimum 9 ?ra
V?rosi vezet?s: minimum 14 ?ra
Orsz?g?ti vezet?s: 4 ?ra
?jszakai vezet?s:2 ?ra
Forgalmi vizsga: 1 ?ra
K?telez?en el??rt fut?si teljes?tm?ny: 580 km,

A gyakorlati tan?r?k id?tartama: 50 perc

A forgalmi vizsg?ra vinni kell: ?rv?nyes szem?lyi igazolv?nyt vagy ennek hi?ny?ban ?rv?nyes ?tlevelet.

V?laszthat? j?rm?vek

Opel Astra J, Citroen Picasso, Toyota Yaris, Fiat Brava. Amennyiben van r? lehet?s?g, egy?ni ig?nyeket figyelembe vessz?nk.

Az elm?leti oktat?s p?tl?s?nak m?dja (hi?nyz?s p?tl?sa)

Amelyik tant?rgy tan?r?in hi?nyzott, k?teles p?tolni az iskol?val egyeztetett id?pontban, 2500 Ft k?l?nd?j/tan?ra ellen?ben.

A gyakorlati oktat?s /hi?nyz?s / p?tl?s?nak m?dja.

Az el?re egyeztetett gyakorlati ?r?t legk?s?bb 24 ?r?val el?tte mondhatja le a tanul?.

10 percet meghalad? /nem jelzett k?s?s eset?n ?nem jelent meg? bejegyz?ssel megt?r?tend? ?r?t ?r be az oktat?.

Tand?jak befizet?s?nek m?djai

Elm?leti tand?j (e-learning )+elm?leti vizsgad?j: 30 000 + 4 600 Ft, melyek befizet?se egyben a vizsg?ra bejelent?s felt?tele.

Tantermi + elm?leti vizsgad?j:35.000+ 4600 Ft

Gyakorlati ?rad?j:5000 Ft/?ra, D?lut?ni 16 ?r?t?l: 5500 Ft/?ra. M?s iskol?t?l ?thelyezett tanul?:6000 Ft/ ?ra

Gyakorlati tand?j r?szletei: 3 x 10 ?ra (3 x 50000 Ft), mely a vezet?s el?tt fizetend?. Az ?rv?ltoztat?s jog?t fent tartjuk.

Sikertelen forgalmi vizsga eset?n 4 tan?r?t + 1 vizsga?r?t k?teles vezetni a tanul?. Ennek hi?ny?ban nem vizsg?zhat.

Eg?szs?g?gyi tanfolyam d?ja: 9000 Ft

Elm?leti tand?j visszaig?nyl?se.

- A tanul? a vonatkoz? jogszab?lynak megfelel?en a Nyugd?jfoly?s?t? Igazgat?s?g honlapj?r?l let?lthet? formanyomtatv?ny kit?lt?s?vel az elm?leti tanfolyam ?s az elm?leti vizsga ?sszes?tett d?j?t maximum 25 000 forint ?sszeghat?rig visszaig?nyelheti. Ennek felt?tele a sikeres elm?leti vizsga id?pontj?ban be NEM t?lt?tt 20. ?let?v A visszaig?nyl?sre szolg?l? nyomtatv?ny irod?nkban ?tvehet?

Felment?sek

Az els?seg?lyny?jt?st tan?s?t? igazol?s megszerz?s?nek k?telezetts?ge al?l mentes?lnek a 31/1992 (XII.1.) NM rendeletben felsoroltak.

Orvostudom?nyi egyetemen szerzett orvosi, fogorvosi, gy?gyszer?szi ?az ?llatorvos-tudom?nyi egyetemen szerzett ?llatorvosi, v?d?n?i ,diatetikus, ment?tiszti, gy?gytorn?sz, eg?szs?g?gyi szakoktat?i, diplom?s ?pol?i oklev?llel k?pes?t?ssel rendelkez?, valamint a k?zeg?szs?g?gyi fel?gyel?i f?iskolai szakon v?gzettek ?s az eg?szs?g?gyi k?z?p-vagy szakiskol?t v?gzettek, tov?bb? 1984.01.01 ut?n b?rmely j?rm?kateg?ri?ra enged?lyt ,?Mez?gazdas?gi vontat??, ? Seg?dmotorosker?kp?r? , ?Lass? j?rm?? kateg?ri?ban k?z?ti j?rm?vezet?i jogosults?got szerzett. Tov?bbi mentess?g a ?V?r?skeresztes igazol?s ?megszerz?se al?l nem adhat?.

Az e?. vizsg?n kapott igazol?s, csak a vezet?i enged?ly kiad?s?nak felt?tele, egy?b vizsg?kat nem befoly?sol (elm?leti illetve forgalmi vizsga) ?Az eg?szs?g?gyi tanfolyam nem k?telez?, csak a vizsga,(kiv?ve a felmentettek vagy akinek m?r van.) Az eg?szs?g?gyi tanfolyam iskol?nkban k?l?n d?jaz?s ellen?ben elv?gezhet?

Tanul? ?thelyez?se

Amennyiben a tanul? a k?pz?st m?s k?pz?szervn?l k?v?nja folytatni, az aut?siskola a befizetett, de m?g fel nem haszn?lt tand?jr?szt a tanul?nak visszautalja.

Az akci?s ?ron meghirdetett tanfolyam eset?n a m?r levezetett ?r?k ?rad?j-k?l?nb?zet?t k?teles az aut?siskol?nak befizetni.

Az akci?s tanfolyamok ideje a tanul?i t?j?koztat?ban van megjel?lve.

A k?pz?si igazol?s kiad?sa d?jtalan. Kiad?sa irod?nkban, ?gyf?lszolg?lati id?ben. Az ?gyint?z?si hat?rid? 3 munkanap.

A megkezdett elm?leti tanfolyam d?ja nem visszat?r?t?s-k?teles.

Oktat?si helysz?nek

Elm?leti oktat?s: 1039 Budapest, Juh?sz Gyula u.9.

2085 Pilisv?r?sv?r, Templom t?ri ?ltal?nos Iskola

Alapoktat?s: Bp. III B?csi ?t.310 (tanp?lya)

F?oktat?s: Budapest, ?buda ?s k?rny?ke.

P?t?r?k ig?nyl?s?nek m?dja ?s d?jai.

Az oktat?val egyeztetve a tanul? tov?bbi ?r?kat vezethet. P?t?ra a 31. ?r?t?l, megegyez? a mindenkori alap tan?ra d?j?val.

A tanul? jogai ?s k?telezetts?gei:

A tanul? joga az iskola v?llalt k?telezetts?geinek sz?monk?r?se: a tanul? az iskola v?llalt k?telezetts?geinek nem teljes?t?se eset?n az iskolavezet?h?z, ha pedig ?gy sem kap szerinte megfelel? jogorvosl?st, akkor az illet?kes fel?gyeleti szervhez fordulhat.

A tanul? k?telezetts?gei R?szv?tel az ?sszes elm?leti foglalkoz?son (az esetleges hi?nyz?sok p?tl?sa). Felk?sz?l?s az elm?leti vizsg?ra.

Pontos ?s a vezet?shez megfelel? megjelen?s a gyakorlati ?r?kon ?s a vizsg?kon.

A tanul? az oktat?si ?r?kon ?s a vizsg?n alkoholos befoly?solts?g, illetve b?d?t?szer hat?sa alatt nem ?llhat.

Ilyen esetekben az oktat? k?teles hazak?ldeni a tanul?t, ?s az ?r?k k?lts?ge (maximum 2 ?ra) a tanul?t terheli.

A k?pz?szerv k?telezetts?gei:

- A teljes k?pz?si szolg?ltat?s felt?teleinek folyamatos biztos?t?sa - A tanul? szem?lyes adatainak bizalmas, diszkr?t kezel?se, szem?lyes adatainak v?delme a hat?lyos inform?ci?s ?nrendelkez?si jogr?l ?s az inform?ci?szabads?gr?l sz?l? 2011. ?vi CXII. t?rv?ny 2. ? (1) bekezd?s?nek valamint az Eur?pai Uni? Egys?ges Adatv?delmi Ir?nyelv?nek (GDPR) megfelel?en.

A tanul? r?szletes t?j?koztat?sa a szolg?ltat?sr?l, annak d?jair?l vizsg?ra bocs?t?s felt?teleir?l, vezet?i enged?ly kiad?s?r?l (jelen t?j?koztat?)

A befizetett tand?j?rt megfelel?, jogszab?lyban r?gz?tett m?rt?k? ?s min?s?g? szolg?ltat?st ny?jtani

Tanul?i panaszokat kivizsg?lni.

- Az ?ltala foglalkoztatott szakoktat?k munk?j?nak fel?gyelete, ellen?rz?se.

A tanulm?nyi szerz?d?s ?s az ?r?sos t?j?koztat?s alapj?n az aut?siskola csak k?pz?si szolg?ltat?st teljes?t, vizsgaesem?nyekkel, a vizsga eredm?nyekkel a vezet?i enged?ly kiad?s?val, valamint a hat?s?gi d?jakkal kapcsolatban semmilyen felel?ss?get nem v?llalEnged?lyez? hat?s?g

Innov?ci?s ?s Technol?giai Miniszt?rium

1082 Budapest Vajdahunyad utca 45

Telefon:061-814-1819

A k?pz?s fel?gyelete

K?zleked?si-Alkalmaz?si Vizsgak?zpont.(KAV)

1119 Budapest, Petzv?l J?zsef u. 39.

Telefon: 06 1 371 30 30

E-mail: kepzes-buda@nkh.gov.hu

Vizsgad?jak ?s azok befizet?se

Elm?leti vizsgad?j: 4600.-Ft (elm?leti vizsg?ra jelentkez?skor fizetend?) . Gyakorlati vizsgad?j: 11000 Ft (vizsg?ra val? jelent?skor fizetend?)Vezet?i enged?ly kiad?s?val kapcsolatos el??r?sok

A vezet?i enged?lyt az okm?nyiroda ?ll?tja ki a KAV ?ltal elektronikusan k?ld?tt vizsgaigazol?s alapj?n. A tanul?nak, csak az okm?nyirod?ba kell bemennie.

Az elj?r?si illet?k ?sszege a mindenkori hat?s?gi ?r.

Sikeres forgalmi vizsga.

Nem magyar ?llampolg?r eset?n, legal?bb 6 h?napos tart?zkod?si enged?ly.

Az Eur?pai Uni? ?llampolg?rainak bejelentett magyarorsz?gi lakc?mmel kell rendelkezni?k.

Legal?bb alapfok? iskolai v?gzetts?get igazol? bizony?tv?ny.

.Az eg?szs?g?gyi alkalmass?got igazol? 1-es csoport? igazol?s

K?z?ti els?seg?lyny?jt? vizsga eredm?nyes teljes?t?s?t igazol? tan?s?tv?ny, vagy felment?sek alapj?ul szolg?l? okirat,

Read more: http://bekasmegyeri-autosiskola.hupont.hu/7/tajekoztato#ixzz6L7G5mm3P
Pest-Buda Autósiskola - Pálosi és Társa Kereskedelmi és Szolgáltatói Betéti Társaság - A honlapot készítette: PilisCentrum.hu