Állami támogatás

Itt vannak az infók és mutatjuk, hol tudsz segítséget kérni!

Júliustól visszakérheted a KRESZ-tanfolyam és -vizsga díját
KRESZ-vizsgakreszdíj visszatérítés infó segítség új nemzedék Új Nemzedék Központtanfolyam
18/06/25 hétfõ
ujnemzedek.hu
Hasznos infók!

Itt vannak az infók és mutatjuk, hol tudsz segítséget kérni!
2018. július 1-tõl a B kategóriás jogosítványhoz szükséges közlekedési alapismeretek tanfolyam és a sikeres KRESZ-vizsga díját bárki visszaigényelheti, aki még nem töltötte be a 20. életévét. A tanfolyam és a vizsga díjának visszatérítése 25 ezer forintos értékhatárig jár.

Feltételek:
• az elméleti vizsga 2018. július 1-je után legyen
• a vizsga napjáig be nem töltött 20. életév
“• csak és kizárólag “”B”” kategóriás jogosítványhoz szükséges KRESZ-tanfolyamra, illetve vizsgára igényelhetõ”
• max. 25.000 Ft
• nincs idõhöz kötve, hogy a vizsga után mikor mész gyakorlatra
Így igényelheted a támogatást
A támogatás iránti kérelmet a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnál kell elõterjeszteni az e célra rendszeresített formanyomtatványon vagy elektronikus ûrlapon. (Postacím: Budapest, 1820).

Amennyiben a vizsgát tett személy

a 18. életévét betöltötte, a kérelmet saját maga,
ha 18. év alatti, vagy az ügy tárgyára tekintettel cselekvõképesnek nem minõsül (gondnokság alatt áll), a kérelmet a törvényes képviseletét ellátó személy (szülõ, gyám, gondnok)
nyújthatja be.

A kérelmet a vizsgázó által, illetve a törvényes képviselõje által meghatalmazott személy is elõterjesztheti. A meghatalmazott a képviseleti jogosultságát – ha azt a Rendelkezési Nyilvántartás nem tartalmazza – köteles igazolni.

Az igénybejelentéskor ezeket az iratokat kell kötelezõen csatolni
A kérelmezõnek a támogatással érintett díjak, azaz a közlekedési alapismeretek tanfolyam díjának és a sikeres közlekedési alapismeretek vizsga igazgatási szolgáltatási díjának megfizetését és a megfizetett díj összegét hitelt érdemlõen igazolnia kell.

“Az igazolás abban az esetben fogadható el, ha abból megállapítható a vizsgázó neve, a “”B”” kategóriás jogosítvány megszerzéséhez szükséges elméleti tanfolyam díja és a KRESZ-vizsga díja, valamint a díjak megfizetésének ténye. A díjak összegét és befizetését a közúti jármûvezetõ képzõszerv által kiállított igazolással javasoljuk bizonyítani.”

Az igény elõterjesztésének határideje
A támogatás iránti kérelem a „B” kategóriás vezetõi engedély megszerzéséhez szükséges közlekedési alapismeretek vizsga sikeres letétele napjától számított egy éven belül terjeszthetõ elõ. A megjelölt határidõ jogvesztõ.

A támogatás folyósítása
A támogatás iránti kérelmek határozattal kerülnek elbírálásra. A jogosultság megállapítása esetén a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság a határozat kiadását követõ 13 napon belül intézkedik a támogatásnak az ügyfél kérelmében megjelölt belföldi pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára utalásáról.

A vonatkozó kormányrendelet alapján a támogatás sem postai úton, sem külföldi bankszámlára nem utalható.

Nem magyar állampolgárságú személyek jogosultsága

A támogatásra a magyar állampolgárokkal azonos feltételekkel jogosultak az alábbiakban felsorolt nem magyar állampolgárságú személyek is (a nemzeti felsõoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 39. § (1) bekezdés a) és c)-h) pontjában felsorolt nem magyar állampolgárságú személyek):

a külön törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ személyek (vagyis az Európai Gazdasági Térséghez tartozó országok állampolgárai, valamint családtagjaik),
nemzetközi megállapodás alapján a magyar állampolgárokkal azonos elbírálás alá esõ külföldi,
azoknak az országoknak az állampolgárai, amelyekben a magyar állampolgár a viszonosság elve alapján igénybe veheti az adott állam felsõoktatási szolgáltatásait,
a szomszédos államokban élõ magyarokról szóló törvény (a továbbiakban: kedvezménytörvény) hatálya alá tartozó, de magyar állampolgársággal vagy a szabad mozgás és tartózkodás jogával nem rendelkezõ személy,
a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározott – magát magyar nemzetiségûnek valló – harmadik országbeli állampolgár, feltéve, hogy nem áll a kedvezménytörvény hatálya alatt és magyar állampolgársággal sem rendelkezik,
a magas szintû képzettséget igénylõ munkavállalás és tartózkodás céljából kiállított engedéllyel (EU Kék Kártyával) rendelkezõ harmadik országbeli állampolgár,
az összevont engedéllyel rendelkezõ harmadik országbeli állampolgárok.
A nem magyar állampolgárságú kérelmezõ által a támogatás iránti kérelem benyújtásakor csatolandó további dokumentumok:

A személyazonosság igazolásához az érvényes úti okmány vagy személyazonosító igazolvány, regisztrációs igazolás, vagy a lakcímkártya másolata.

A fenti 6., 7., pontban említett személyek esetén a megjelölt státuszt igazoló okirat másolata.

Az igazolás módja:

Az EU Kék Kártyával rendelkezõ személy az ezen státuszt igazoló tartózkodási engedély,
az összevont engedéllyel rendelkezõ harmadik országbeli állampolgár ezen státuszt a tartózkodási engedély
másolatának benyújtásával igazolhatja.

Segítségre és/vagy információra van szükséged? Keresd az Új Nemzedék call centerét!
Írj a kreszvizsga@unp.hu email címre vagy hívj fel minket:
+36 30 711 0643
+36 30 711 8280
+36 30 713 0104
+36 30 190 1617
hétfõ – csütörtök: 9.00 – 16.00
péntek: 9.00 – 14.00