Mutatók-Információk

Mutatók – Információk

Mutatók.

2019 IV n.év Elmélet: 54,55 %

2019.IV.n.év Forgalmi vizsga:58.33 %

2019 IV.n.év ÁKO : nincs adat.

2019. IV.n.év ÁKK : Képzési díjak:180.000 Ft
vizsgadijakkal :220.000 Ft

Jogszabály.

A képző szervek tevékenységét jellemző mutatók számításának, közzétételének
meghatározása
A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdés 21.
pontjában kapott felhatalmazás alapján a közúti járművezetők és a közúti közlekedési
szakemberek képzésének és vizsgáztatásának általános szabályairól szóló 179/2011. (IX. 2.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Képz. r.) 2. § (1) bekezdés 7-9. pontja szerinti mutatószámok
kiszámításának módját az alábbiakban határozom meg.
1. Átlagos Képzési Óraszám (ÁKÓ)
1.1. Az ÁKÓ-t a motorkerékpáros („A1”, „A2” alkategóriák és „A” kategória), valamint az „AM”, a „B”
és a „C” kategóriás vezetői engedélyek megszerzésére irányuló közúti járművezetői tanfolyamok
„Járművezetési gyakorlat” tantárgyaira vonatkozóan kell számítani a sikeres forgalmi vizsga napján

ahol az azonosítók a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek vizsgáztatásához
előírt dokumentumokról szóló Bizonylati Album 1. melléklete szerinti rövidítéseket jelentik.
1.2. Az ÁKÓ-t az 1.1. pont szerinti csoportok tekintetében naptári negyedévre és képző szervre
vonatkozóan kell számítani az alábbiak szerint:
a) a „B” és a „C” valamint „AM” azonosítójú tanfolyamok esetében a tanulók sikeres
forgalmi vizsgáihoz szükséges járművezetési gyakorlati oktatási órái számának az adott
azonosítójú tanfolyam kötelező óraszámaihoz viszonyított értékének (a továbbiakban:
viszonyszám) átlagát,
b) motoros kategória megszerzésére irányuló tanfolyamok esetében az a) pont szerinti
számítás az egyes azonosítójú tanfolyamokra vonatkozó viszonyszámok számtani
átlagát,
c) a több képzőszervnél is részt vett tanulók gyakorlati oktatása esetében a teljes oktatási
óraszám minden közreműködő képzőszervnél történő beszámításával,
százalékos arányban kell meghatározni úgy, hogy a tanulóra vonatkozó viszonyszám abban a
negyedévben kerül beszámításra, amelyikben a vizsgázó a sikeres forgalmi vizsgáját tette.
1.3 Nem kerülnek számbavételre azon vizsgázók, akik
a) vezetői engedély honosítási eljárás keretében tesznek sikeres forgalmi vizsgát,
b) adott gyakorlati vizsgatárgy tanfolyami kötelezettsége alól fel vannak mentve.
1.4 Az ÁKÓ-t a Nemzeti Közlekedési Hatóság (a továbbiakban: NKH) a naptári negyedévet követő
5 munkanapon belül
a) kiszámolja a legutolsó két teljes negyedévre vonatkozóan,
b) az a) pontnak megfelelően kiszámított ÁKÓ-t az 1. számú melléklet szerinti
formátumban közzé teszi a honlapján.
– 2 –
KÖZÚTI GÉPJÁRMŰ-KÖZLEKEDÉSI HIVATAL
1082 Budapest, Vajdahunyad u. 45. • 1389 Budapest 62. Pf.: 102. • telefon: +36 1 814 1800 •
e-mail: kgh@nkh.gov.hu • www.nkh.gov.hu
1.5 Amennyiben az adott számítási kategóriába bevont vizsgázók száma az érintett képző szerv
tekintetében kevesebb, mint tíz („C” kategória esetén kevesebb, mint kettő), akkor azon
kategória mellett az érintett képző szerv sorában „-” jel kerül feltüntetésre.
1.6 Amennyiben az adott képzési kategóriára az érintett képző szerv nem rendelkezik engedéllyel,
akkor az – az adott 1.1 pont szerinti csoportnál – szürke cellával kerül megjelölésre.
1.7 Az 1.5. pont szerint a közlekedési hatóság által közzé tett, legutolsó negyedévre vonatkozó
ÁKÓ-t a képző szerv köteles az írásos tájékoztatójában megjelölt, kötelezően fenntartandó
honlapján, továbbá az érintett kategóriás tanfolyamra vonatkozó tájékoztatásaiban,
hirdetéseiben, reklámjaiban (továbbiakban együtt: tájékoztatás) legkésőbb a negyedévet
követő 10. napig aktualizálni és a tájékoztatáshoz egyértelműen, félreérthetetlenül
kapcsolódóan és könnyen, jól olvashatóan feltüntetni az „ÁKÓ:” szövegrész után. Amennyiben
a tájékoztatás több olyan tanfolyamról szól, amelyre vonatkozóan az ÁKÓ-t számítani kell,
akkor az ÁKÓ-t úgy kell feltüntetni, hogy a tájékoztatást olvasó számára egyértelmű legyen,
hogy az adott ÁKÓ melyik tanfolyamra vonatkozik.
2 Vizsga Sikerességi Mutató (VSM)
2.1 A VSM-et a motorkerékpáros („A1”, „A2” alkategóriák és „A” kategória), valamint az „AM”, a „B”
és a „C” kategóriás vezetői engedélyek megszerzésére irányuló közúti járművezetői
tanfolyamok elméleti vizsgatárgyai és „Forgalmi vizsga” vizsgatárgy esetében kell számítani az
alábbi csoportosításban:
 motoros kategória megszerzésére irányuló tanfolyamok,
 „AM” azonosítójú tanfolyamok,
 „B” azonosítójú tanfolyamok,
 „C” azonosítójú tanfolyamok,
ahol az azonosítók a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek
vizsgáztatásához előírt dokumentumokról szóló Bizonylati Album 1. melléklete szerinti
rövidítéseket jelentik.
2.2 A VSM-et a 2.1. pont szerinti csoportok tekintetében naptári negyedévre és képző szervre
vonatkozóan kell számítani az alábbiak szerint:
a) a „B” és a „C” valamint „AM” azonosítójú tanfolyamok esetében a képző szerv által adott
vizsgatárgy kapcsán vizsgára lejelentett tanulók vizsgára jelentkezéseinek számához
képest az általuk tett sikeres vizsgák számát,
b) motoros kategória megszerzésére irányuló tanfolyamok esetében a képző szerv által
adott vizsgatárgy kapcsán a számítást az összes, motoros kategória megszerzésére
irányuló vizsgára lejelentett tanuló vizsgára jelentkezéseinek számához képest az
általuk tett sikeres vizsgák számát,
százalékos arányban kell meghatározni úgy, hogy a viszonyítás alapja az adott negyedévre
vonatkozóan a képző szerv által vizsgára lejelentett tanulók vizsgára jelentkezéseinek száma.
2.3 A „Kö”, a „Szü” és a „Mu” azonosítójú elméleti vizsgatárgyak a VSM szempontjából egy-egy
elméleti vizsgának számítanak és együttesen kerülnek feltüntetésre.
2.4 Ha a tanuló több képző szervnél is vett részt oktatáson, akkor minden olyan képző szervnél
beszámításra kerül, amelynél vizsgára jelentkezett. Ebben az esetben azonban az adott képző
szerv vonatkozásban csak azok a vizsgák kerülnek beszámításra, amelyekre a tanuló általa
került vizsgára lejelentésre.
2.5 A VSM-et az NKH a naptári negyedévet követő 5 munkanapon belül
a) kiszámolja a legutolsó két teljes negyedévre vonatkozóan,
b) az a) pontnak megfelelően kiszámított VSM-et a 2. számú melléklet szerinti
formátumban közzé teszi a honlapján.
2.6 Amennyiben az adott képzési kategóriába bevont hallgatók száma az érintett képző szerv
tekintetében kevesebb, mint tíz, akkor azon kategória mellett „-” jel kerül feltüntetésre.
2.7 Amennyiben az adott képzési kategóriára az érintett képző szerv nem rendelkezik engedéllyel,
akkor az – az adott 2.1 pont szerinti csoportnál – szürke cellával kerül megjelölésre.
– 3 –
KÖZÚTI GÉPJÁRMŰ-KÖZLEKEDÉSI HIVATAL
1082 Budapest, Vajdahunyad u. 45. • 1389 Budapest 62. Pf.: 102. • telefon: +36 1 814 1800 •
e-mail: kgh@nkh.gov.hu • www.nkh.gov.hu
2.8 A 2.5 pont szerint nyilvánosságra hozott, legutolsó negyedévre vonatkozó VSM-et a képző
szerv köteles az írásos tájékoztatójában megjelölt, kötelezően fenntartandó honlapján, továbbá
az adott tanfolyamra vonatkozó tájékoztatásaiban, legkésőbb a negyedévet követő 10. napig
aktualizálni és a tájékoztatáshoz egyértelműen, félreérthetetlenül kapcsolódóan és könnyen, jól
olvashatóan feltüntetni az „VSM:” szövegrész után. Amennyiben a tájékoztatás több olyan
tanfolyamról szól, amelyre vonatkozóan az VSM-et számítani kell, akkor a VSM-et úgy kell
feltüntetni, hogy a tájékoztatást olvasó számára egyértelmű legyen, hogy az adott VSM melyik
tanfolyamra vonatkozik.
3 Képzési Költség (KK)
3.1 A Képzési Költséget az alábbi tanfolyamok és szaktanfolyamok esetében kell kiszámítani a
tanulók által ténylegesen befizetett költségek alapján.
3.1.1 Közúti járművezetői engedély megszerzésére irányuló tanfolyamok az alábbi
kategóriákban:
 „AM”: az „AM” azonosítójú tanfolyamok,
 minden „A1” alkategóriájú vezetői engedély megszerzésére irányuló tanfolyam
külön, azonosító szerint
 minden „A2” kategóriájú vezetői engedély megszerzésére irányuló tanfolyam
külön, azonosító szerint
 minden „A” kategóriájú vezetői engedély megszerzésére irányuló tanfolyam
külön, azonosító szerint
 „B”: a „B” azonosítójú tanfolyamok,
 „C”: a „C” azonosítójú tanfolyamok,
 „C+E”: a „C+E” azonosítójú tanfolyamok,
 „D”: a „D” azonosítójú tanfolyamok
ahol az azonosítók a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek
vizsgáztatásához előírt dokumentumokról szóló Bizonylati Album 1. melléklete szerinti
rövidítéseket jelentik.
3.1.2 Közúti közlekedési képesítés megszerzésére irányuló, alábbi
szaktanfolyamok:Autóbuszvezetői alapképzés
 Autóbuszvezetői továbbképzés
 Autóbuszvezetői és tehergépkocsi-vezetői összevont alapképzés
 Autóbuszvezetői és tehergépkocsi-vezetői összevont továbbképzés
 Tehergépkocsi-vezetői alapképzés
 Tehergépkocsi-vezetői továbbképzés
3.2 A KK-t a 3.1.1 és 3.1.2 pont szerinti csoportok tekintetében naptári negyedévre a képző
szervnek magára vonatkozóan kell kiszámítania az alábbiak szerint.
3.2.1 Az adott naptári negyedévben sikeres forgalmi vizsgát vagy a képesítés megszerzéséhez
szükséges minden vizsgát tett tanulók által a képzés teljes időtartama alatt befizetett minden
költség – a 3.2.2. pontban leírtakra figyelemmel – számtani átlagát kell venni.
3.2.2 A KK-ba kizárólag a vezetői engedély vagy képesítés megszerzésére irányuló képzési
szolgáltatáshoz kapcsolódó azon költségelemek összege kerül figyelembe vételre, amelyek a
tanulót a tanulói vagy felnőttképzési szerződés alapján terhelik, vagy terhelhetik. Ide értve
különösen az elméleti tanfolyam díját, a gyakorlati oktatás díját, a kezelési költséget, (a
továbbiakban együtt: Költségtétel). Ide nem értendő és nem kell beleszámolni az orvosi
alkalmassági vizsgálat díját, az elsősegély nyújtási ismeretek vizsga és képzés díját,
pályaalkalmassági vizsgálat díját, vezetői engedély vagy képesítés kiállításának hatósági díját.
3.3 Amennyiben az adott képzési kategóriában vagy szaktanfolyami csoportban a naptári
negyedévben nem volt bevont hallgató, akkor azon kategória vagy csoport mellett a képző
szerv vállalkozási feltételeiben meghatározott díjak összegét kell feltüntetni.
3.4 A 3.2 pont szerint elkészített, legutolsó negyedévre vonatkozó KK-t a képző szerv köteles az
írásos tájékoztatójában megjelölt, kötelezően fenntartandó honlapján, továbbá az adott
tanfolyamra vagy szaktanfolyamra vonatkozó tájékoztatásaiban legkésőbb a negyedévet
követő 10. nap végéig aktualizálni és a tájékoztatáshoz egyértelműen, félreérthetetlenül
kapcsolódóan és könnyen, jól olvashatóan feltüntetni a „KK:” szövegrész után.